SDH ROKYTNO

Vítejte na stránkách kroužku mladých hasičů!

HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1882. V listopadu 1882 byla obci dodána nová čtyřkolová stříkačka od firmy R.A.Smekal- Smíchov a další výstroj a výzbroj(hadice,savice, žebříky, lucerny). Nově vzniklý sbor měl tehdy 22 členů. Prvním předsedou sboru se stal p. Josef Mazura, velitelem Fr. Skala.

První výjezd k požáru byl o Velikonocích 1883. Sbor vyjel do Bejště a zde se zjistilo, že hoří v Bělči, tak se vrátili dom. O žních téhož roku se podílel na hašení požáru v Sezemicích.

13.8.1904 vypukl požár  u Fr.Čermáka, rozšířil se na dalších 6 budov a při jeho hašení pomáhalo 9 okolních sborů.

Další velký požár propukl 6.11.1911 ve večeních hodinách v usedlosti p.Lorence(husák), díky silnému větru se rozšířil na sousední stavení p.Fr. Pitharta(Rádl). Oheňse dále šířil až na druhý konec východní části obce. Sbor se proto musel omezit pouze na ochranu dalších usedlostí.

Ještě větším požárem byl požár usedlostí p.Jar.Mazury a Bedřicha Formánka. V noci 15.8.1922 uhodil blesk do usedlosti Jar.Mazury, zapálil doškovou střechu  a rychle se přenesl na sousední taktéž doškový dům. Hořící došky bránily vstupu do budov a tak se podařilo zachránit jen část zvířectva. Díky velké průtrži mračen byla zachráněna snad polovina obce, která by jinak lehla popelem.

V letech 1908-1911 byla dočasně pozastavena činnost sboru. V roce 1914 vypukla první světová válka, převážná většina členů sboru odešla na frontu. V roce 1919 byla činnost sboru opět oživena. Byl uspořádán hasičský ples, z jehož výtěžku byl postaven pomník padlých v první světové válce.

Nejaktivnějším obdobím činnosti sboru byla léta 1931-1938. Mimo vlastní veřejné vystoupení byla uspořádána dožínková slavnost, dále oslavy Jana Husa a od roku 1936 tzv.Masarykova vatra.

V období druhé světové války se činnost sboru nezastavila. Soustřeďovala se hlavně na vlastní výcvik a schůzovou činnost v rámci daných možností a nařízení vyšších orgánů. Závěrečná léta války byla i pro naše členy signálem pro podzemní hnutí a pomoc uprchlým sovětským zajatcům ve formě jejich ukrývání, stravování i obstarávání zbraní. Sbor byl též v pohotovosti při ústupu německé armády, která procházela obcív době od 7.května 1945.

V roce 1955 se hasiči dočkali poprvé vlastního auta a to Renaulta. Do té doby používali soukromého vozidla, které zdarma zapůjčoval pan Čermák. Naši členové upravili zbrojnici, aby mohlo být auto i se stříkačkami a další výzbrojí řádně garážováno a výzbroj řádně uložena.

Zásluhou velitele Bohumila Hofmana bylo ustanoveno žákovské družstvo, kteé si úspěšně vedlo na soutěžích po celém okrsku. Jeho úspěšnou činnost však utlumil náhlý odchod našeho velitele B.Hofmana v červenci 1961.

Hasiči v 60.letech převzali patronát nad místním JZD. Spolupráce s místním národním výborem i s JZD se dále rozrůstala. Zajišťovaly se brigády na přípravě výstavby nového národního výboru včetně zbrojnice, prováděla se školení členů JZD v používání hasicích přístrojů, sběr železného šrotu, přednášky pro občany o požární ochraně doplňované filmy, členové sboru pomáhali s vysazováním lesa a okrasných stromů u rybníka.

v roce 1968 došlo k přemístění požární výstroje a výzbroje do nové zbrojnice vybudované brigádně v budově místního národního výboru. 

Sbor tradičně organizuje ples, podílí se na organizaci dětského dne. Zajiš´tuje dozor při pálení čarodějnic atd. Věnuje se výcviku, účastní se námětových cvičení, školení.

V roce 1994 se členové sboru podíleli na oslavách 200let od založeníškoly a srazu rodáků. Nezbytnou součástí činnosti sboru je sběr železného šrotu v obci.

Každoročně se provádí preventivní prohlídky v obci.

V červnu 2001 se v Rokytně u Kachňárny uskutečnila okrsková soutěž. Svůj útok zde předvedly i děti z Bukoviny. P. Janu Vrbatovi a Jiřímu Trnkovi se podařilo dát dohromady 17 kluků a holek, se kterými započali výcvik a už na podzim se zúčastnili první soutěže v Opočinku.